A fogászati egészségügyi szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységekről

Tisztelt Látogatónk!

Kedves Páciensek!

 

A Dr. Acsai és Társa  Fogorvosi Szolgáltató Betéti  Társaság ( továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelten fontos az Ön tájékoztatása és a szolgáltatásaink igénybevétele során ránk bízott személyes adatainak védelme, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.

A fogászati egészségügyi szolgáltatói tevékenység során több eltérő célból szükséges a páciensek személyes adatainak kezelése. A Szolgáltató működése során a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi, melyre tekintettel fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

A Szolgáltató jelen adatkezelési tájékoztatóval az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők részére rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A személyes adatait a Szolgáltató mint adatkezelő, illetve nevében és utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Neve: Dr. Acsai és Társa  Fogorvosi Szolgáltató Betéti  Társaság

Székhelye: 1203 Budapest Kossuth L u 31. B. ép. fszt.1

e-mail címe: acsaibt@gmail.com

telefonszáma: +36 30/6190045

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

telefonszáma:

e-mail címe:

 

Milyen elveket tart fontosnak a Szolgáltató a személyes adatai kezelése során?

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

A fogászati egészségügyi szolgáltatás biztosításának érdekében csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben, különösen a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatoknak azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a megadását követően a Szolgáltató felel.

Az érintettek kategóriái

 

A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek elsődlegesen a fogászati egészségügyi szolgáltatást igénybevevők továbbá mindazon természetes személyek, akiknek a személyes adatait az egészségügyi Szolgáltató tevékenysége során kezeli (betegek, páciensek, ügynökök, érdeklődők…)

 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

 

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

 

A Szolgáltató egyes adatkezelési tevékenysége (pl: számla kiállításából eredő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség) során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.

 

A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek továbbításra más adatkezelő részére.

Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap:

 

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival összefüggésben?

 

  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

  1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

A FOGÁSZATI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü tv.) 136.§-a, mely szerint a Szolgáltató egészségügyi dokumentációt köteles vezetni.

 

Jelen adatkezelés során az Eü tv. alapján:

egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;

orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

 

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

 

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

– az egyes vizsgálatokról készült leleteket,

– a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,

– az ápolási dokumentációt,

– a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint

– a beteg testéből kivett szövetmintákat.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató azon munkavállalói férnek hozzá, akik az egészség szolgáltatás igénybevétele során az ezzel járó feladatokat (egészségügyi dolgozók, stb) látják el.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az egészségügyi dokumentációban kezelt személyes adatok kezelése 30 évig, a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei 10 évig tartanak.

 

 

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

 

A jelen adatkezelési művelet során (pl: fogpótlás elkészítése céljából) adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe a Szolgáltató.

 

Az egészségügyi szolgáltatás során elkészített fogpótlásra vonatkozó jótállás és kellékszavatosság (garancia jegy) biztosítása során jogi kötelezettség teljesítés alapján kezelt személyes adatok köre: a név, elkészült fogmű dátuma, telefonszám, aláírás. Az adatok kezelésére a kellékszavatossági igény elévüléséig – 2 évig – kerül sor.

 

A FOGÁSZATI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ IDŐPONTFOGLALÁSSAL, BEJELENTKEZÉSSEL KAPCSOLTOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Az Ön személyes adatai kezelésének célja, hogy a kiválasztott időpontban az időpontfoglalással, jelentkezéssel a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vegye. A szolgáltatás igénybevételéhez telefon, valamint elektronikus levél útján lehet bejelentkezni.

Továbbá személyes adatai kezelésének célja, hogy a http://dracsai.hu/kapcsolat/ weboldal „Kapcsolat” megnevezésű menüpontja alatt valamint dracsai@dracsai.hu email címen bármikor a szolgáltatás igénybevétele érdekében előjegyzést kérhessen.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Szolgáltató a fogászati egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó időpontfoglalás, jelentkezés során az Ön nevét, lakcímét, érkezésének időpontját, elérhetőségét (telefon, e-mail stb) tárgy, üzenet az Önnel a szolgáltatást igénybevevő gyermek(ek) személyes adatnak minősülő adatokat/információkat kezeli

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató azon munkavállalója fér hozzá, aki a szolgáltatás igénybevételének megszervezésével járó feladatokat látja el.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb azonban a fogászati egészségügyi szolgáltatás igénybevételének az utolsó napjáig tart.

 

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az egészségügyi Szolgáltató adatfeldolgozó tárhely szolgáltató közreműködését veszi igénybe.

 

A http://dracsai.hu/ HONLAP COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

A http://dracsai.hu/ honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

 

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról.  Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

 

Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók.

A cookie-k letiltása:

 

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

KÉPFELVÉTELEK KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a fogászati kezelés során elért eredmények bemutatásra  kerüljenek a hasonló kezelések iránt érdeklődők számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból az érintett képmását, valamint a képmás alapján az érintettről levonható következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag a Szolgáltató azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a közzétett fényképfelvételeknek a honlapról történő eltávolításának időpontjáig tart.

 

ÁRU MEGRENDELÉSÉVEL SZÁLLÍTÁSÁVAL  KAPCSOLATOS  ÜGYNÖKI KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja az egészségügyi szolgáltatás biztosítása során alkalmazott áruk megrendelése.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Az árurendeléssel összefüggő adatkezelési tevékenység során a Szolgáltató az Ön nevét elérhetőségét (telefonszám, cím, e-mail cím) a megrendeléssel érintett áru megjelölését, az áru mennyiségét, az áru vételárát, valamint a megrendelés időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A Szolgáltató az érintett személyes adatokat a szerződés teljesítésének napjáig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz az egészségügyi szolgáltató orvos valamint az árumegrendelésével és átvételével megbízott munkavállaló(k)  férhet(nek) hozzá.

 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételéért fizetett ellenértékről szóló számla kiállításából eredő és a Szolgáltatót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Szolgáltató a számla kiállítása céljából az Ön nevét, számlázási címét, a szolgáltatás megjelölését, a szolgáltatás díját, valamint a számla kiállításának időpontját, az ön egészségpénztárának nevét, címét mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Számla kiállítását követően a Szolgáltatót számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli, amelynek során az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.).

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

Személyes adataihoz a Szolgáltató azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a számla kiállításával és kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, valamint a Szolgáltató által megbízott könyvelő, mint adatfeldolgozó is hozzá férhet.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a számla kiállítását követően ─ a Szolgáltatót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezéséből adódóan ─  a személyes adatok megőrzési ideje az Szvt.-ben foglalt 8 év.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként könyvelő jár el.

 

Érvényes: 2018. május 25. napjától

  Dr. Acsai és Társa  Bt.